Verkoops- en Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1

Alles wat door LIFEGUARD aangeboden wordt van didactisch materiaal zoals PowerPoint presentaties mag niet door derden gebruikt worden dan door de door LIFEGUARD aangeduide lesgevers/instructeurs. De naam "LIFEGUARD" verwijzend naar het opleidingscentrum mag niet gebruikt worden door derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de zaakvoerder.

Artikel 2

Door het inschrijven voor en/of aanvragen en/of plannen van lessen aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt wordt op de offerte en de factuur. Bij inschrijving via onze website voor een open opleiding aanvaardt u automatisch de verkoops- en annuleringsvoorwaarden. Indien u bij online inschrijving de verkoops- en annuleringsvoorwaarden niet aanvaardt, kan u de inschrijving niet voltooien. Verkoopsvoorwaarden van de klant omtrent betalingen die tegenstrijdig zijn met de verkoops- en annuleringsvoorwaarden van LIFEGUARD zijn niet geldig.

Artikel 3

De overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte kan herzien worden zodra de vervaldag van de offerte is verstreken.

Een offerte is 30 kalenderdagen geldig na offertedatum tenzij anders vermeld op de offerte. Een factuur is betaalbaar op maximaal 30 dagen na factuurdatum. De factuurdatum geldt als enige aanvangsdatum.

Artikel 4

Elke klacht of elk protest aangaande de uitgevoerde opdrachten, de verkoopfactuur of enige andere klachten aangaande LIFEGUARD, dient binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend verzonden te worden. Na de termijn van 8 dagen worden de inschrijvingen en/of uitgevoerde opdrachten als goedgekeurd en aanvaard beschouwd. Klachten via e-mail of per gewone briefwisseling worden niet behandeld. Een afbetalingsplan kan toegestaan worden na wederzijdse overeenkomst tussen de klant en LIFEGUARD; bewijsstukken dienen voorgelegd te worden. Een afbetalingsplan van minder dan €10 per maand wordt niet toegestaan.

Artikel 5

Iedere factuur dient betaalt te worden op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Contante betaling is onder geen enkele voorwaarde mogelijk. U kan ook online betalen via onze betalingsservice Mollie of Payconiq die verschillende online betalingsmethoden aanbiedt zoals bancontact, KBC, ING Homepay, Belfius,...

Artikel 6

Elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging intresten inhouden tegen een rentevoet van 11,5% op jaarbasis. Voor een eerste aanmaning/verwittiging wordt een kost van €16,00 aangerekend. Voor een tweede en laatste aanmaning/verwittiging wordt een kost van €30,00 aangerekend. Aangemaakte herinneringskosten kunnen nooit kwijtgescholden of geannuleerd worden. De klant zal 2 aangetekende zendingen ontvangen ter herinnering; bij het uitblijven van de betaling binnen de 2 maand na de factuurdatum stellen wij de klant in gebreke. Indien de schuldenaar in gebreke blijft met de betaling op de vervaldag zal de schuld bovendien met 20% van het bedrag van de factuur verhoogd worden, met een minimum van €100,00 (ten titel van schadevergoeding) en dit boven de gerechtskosten die voortvloeien uit de laattijdige betaling en zonder aan de schuldenaar het recht te ontnemen in recht te bedingen en termijnen te vragen op basis van art. 1244 van het Burgerlijk Wetboek. De attesten die verbonden zijn aan de openstaande factuur worden bij uitblijvende betaling na 3 maand niet meer afgeleverd; het factuurbedrag en de eventueel bijhorende extra kosten blijven echter wel verschuldigd.

Artikel 7

Voor eender welke betwisting aangaande de uitgevoerde opdrachten of de verkoopfacturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België) bevoegd. De kosten van de procedure zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 8

Door het aanvragen of bestellen van lessen, bijscholingen, opleidingen, trainingen, etc. gaat men akkoord met het ontvangen van een digitale factuur. Deze factuur wordt gestuurd naar een op voorhand afgesproken e-mailadres. Op eenvoudige vraag sturen wij graag een afgedrukt exemplaar naar de klant.

Artikel 9

Na afloop van een les, bijscholing, opleiding of training kan (kunnen) het (de) getuigschrift(en) of attest(en) enkel afgeleverd worden na betaling van de factuur die betrekking heeft op die welbepaalde getuigschriften en/of attesten. Indien toch attesten/getuigschriften aan de klant bij wijze van dringendheid werden afgeleverd, verwachten wij de betaling binnen de 14 dagen (niet 30 dagen) na de factuurdatum. De attesten die verbonden zijn aan de openstaande factuur worden bij uitblijvende betaling na 3 maand niet meer afgeleverd; het factuurbedrag en de eventueel bijhorende extra kosten blijven echter wel verschuldigd.

Artikel 10

Het annuleren door de klant van een geplande opleiding, les, bijscholing of training wordt als volgt verrekend aan de aanvragende klant:

 • Kosteloze annulering tot 60 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding op locatie;
 • Annulering tussen de 60 en de 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding op locatie: €125 kosten, vast bedrag.
 • Annulering tussen de 30 en de 10 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding op locatie: €250 kosten, vast bedrag.
 • Annulering tussen de 10 dagen tot 1 dag voor aanvang van de opleiding op locatie: €600 kosten, vast bedrag.
 • Annulering op de dag van de geplande opleiding op locatie: €750, vast bedrag.
 • Bij herplanning van een geannuleerde les binnen hetzelfde kalenderjaar wordt de helft van de annulatiekost omgezet in een voorschot en dus afgetrokken van de totaalfactuur. De annulatiekost dient wel betaald te worden cfr de facturatievoorwaarden en betaaltermijnen.
 • Annuleren van een open opleiding kost €5,00 meer dan 1 week voor aanvang van de open opleiding; €10,00 binnen de week voor aanvang van de open opleiding; €25 op de dag van de open opleiding.
 • Bij niet aanwezigheid tijdens EN tijdige verwittiging voor aanvang van een open opleiding kan er omgeboekt worden naar een volgende opleiding aan €7,50 per deelnemer.
 • Bij no show voor een open opleiding zonder enige verwittiging is het volledige factuurbedrag verschuldigd binnen de gestelde termijn van de factuur.
 • Indien u omboekt naar een andere datum en uiteindelijk toch volledig annuleert, geldt het moment van omboeking t.o.v. de initieel geplande les voor het berekenen van de annulatiekosten.
Bij annulering door overmacht van federale overheidswege (bijvoorbeeld verbod voor het geven van lessen door COVID-19-maatregelen), neemt LIFEGUARD de kosten voor eigen rekening. Zolang er geen verbod is van overheidswege, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
Artikel 11

Het annuleren door LIFEGUARD van een geplande opleiding, les, bijscholing of training wordt als overmacht beschouwd. De annulatie en reden van annulatie zal zo spoedig mogelijk meegedeeld worden aan de klant. Lifeguard zal er alles aan doen om de les zo spoedig mogelijk te herplannen of om nog vervanging te zoeken voor de les.

Bij annulering door overmacht van overheidswege (bijvoorbeeld verbod voor het geven van lessen door COVID-19-maatregelen), neemt LIFEGUARD de kosten voor eigen rekening. Zolang er geen verbod is van overheidswege, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 12

LIFEGUARD is niet verantwoordelijk voor drukwerken en ander didactisch materiaal dat aangekocht werd bij derden.

Artikel 13

LIFEGUARD is niet verantwoordelijk voor gestelde handelingen, uitgevoerd door deelnemers van opleidingen/bijscholingen die door LIFEGUARD georganiseerd werden. Iedere deelnemer handelt ter persoonlijke titel.

Artikel 14

LIFEGUARD biedt creditspakketten aan voor grotere opdrachten die gespreid worden over langere periodes (zoals 1 kalenderjaar). De facturatie van een creditspakket gebeurt voor aanvang van de eerste les waarvoor credits nodig zijn of gebruikt zullen worden.

Artikel 15

LIFEGUARD laat geen kinderen toe jonger dan 12 jaar tijdens open opleidingen. Ook het meebrengen van baby naar de les wordt niet toegestaan. Bij hoogdringendheid in geval van geen kinderopvang, zal de deelnemer gratis herpland worden naar een volgende les naar keuze.

Artikel 16

LIFEGUARD heeft een privacy disclaimer die te raadplegen is op de website via www.lifeguard.be/privacy-disclaimer

Artikel 17

LIFEGUARD heeft volgende deelname regels voor alle deelnemers: 

 • Maximaal 15 minuten afwezig tijdens de les (vergadering, laat komen, ziek worden…)
 • Reanimeren is een basishandeling, moet door iedereen uitgevoerd worden; weigeren of fysiek niet in staat: geen attestering! De deelnemer kan dan kiezen om de opleiding of bijscholing later te volgen zodra het uitvoeren van de reanimatie mogelijk is.
 • U wordt opgebeld: graag de ruimte verlaten
Artikel 18

Een duplicaat van een behaald attest, getuigschrift, brevet, certificaat of ander uitgereikt document van deelname en aanwezigheid tijdens opleidingen kan bekomen worden mits persoonlijke aanvraag van de deelnemer. Het opmaken en versturen van een duplicaat kost €5 per document.

Artikel 19

Bij het aanvaarden van de offerte van Lifeguard, kan voor akkoord een voorschotfactuur opgemaakt worden. Hierbij wordt 15% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht; dit wordt verrekend met de eindfactuur. Na iedere uitgevoerd deel van een meerdelige opdracht kan een tussentijdse factuur opgemaakt worden.